دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
دروس

محمودرضا جعفری هرندی

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

^