دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

محمودرضا جعفری هرندی

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

^