دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمودرضا   جعفری هرندی

پست الکترونیکی : m.harandi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

سمت اجرایی در دانشگاه : عضووبورسیه گروه مکانیک

محمودرضا جعفری هرندی

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

^